در 12 ماه منتهی به 31 دسامبر ، درآمد 33.5 درصد کاهش یافت و به 916 میلیون یورو رسید ، در حالی که در سال 2020 1.37 میلیارد یورو بود. فرگامو از پیشرفت تدریجی در نیمه دوم خبر داد.